ian-dooley-407846-unsplash4.jpg

Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, kieli

Yhdistyksen nimi on Vapaaehtoisesti Lapsettomat ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • vapaaehtoisesti lapsettomien oikeuksien, tasa-arvon ja aseman tukeminen ja edistäminen
 • tuoda esille vapaaehtoista lapsettomuutta positiivisesti
 • edistää vertaistuen saamista
 • toimia kontaktifoorumina jäsentensä keskuudessa
 • edistää yhteydenpitoa poliitikkoihin ja päättäjiin
 • laajentaa perinteistä perhekäsitystä

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kokoontumisia, keskustelu-, ja informaatio- ja vertaistukitilaisuuksia
 • tekee esityksiä, aloitteita ja kannanottoja sekä osallistuu julkiseen keskusteluun
 • ylläpitää nettisivuja
 • harjoittaa tiedotustoimintaa
 • tekee yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten kanssa

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys

 • kerää jäsenmaksuja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisilla luvilla
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • voi hankkia ja omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

Toimintansa edistämiseksi yhdistys voi yhdistyksen kokouksen päätöksellä liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin järjestöihin, joiden jäsenyys edistää yhdistyksen tavoitteiden toteutumista.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäseneksi hakevalla pitää olla toimiva ajantasainen sähköpostiosoite. Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet yhteystietonsa jäsenrekisteriin.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenellä on tilaisuus selvityksen antamiseen.

5 § Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan lisäksi valita 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. Hallitukseen pyritään valitsemaan vain lapsettomia sekä sellaisia henkilöitä, joilla ei ole alaikäisiä huollettavia. Hallituksen toimikausi on aina kalenterivuosi, paitsi perustamisvuonna kuluva vuosi ja sen jälkeinen vuosi 31.12.2013 asti toiminnan aloitus- ja vakiinnuttamisrauhan turvaamiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan hdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.Mikäli hallituksesta eroaa jäseniä siinä määrin, että hallituksessa on alle kolme varsinaista jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien, jäljelle jäävät hallituksen jäsenet ovat velvollisia kutsumaan koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen hallituksen täydentämiseksi.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai muu hallituksen valtuuttama henkilö, kukin yksin.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimikaudelle
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.